Què fem

Els membres de Casual Advocats som especialistes i tenim una llarga experiència en les següents matèries. Per la resta d’assumptes pels que necessiti assessorament, al llarg dels anys hem creat una xarxa de col·laboradors, sempre especialistes, que comparteixen els nostres valors i la forma de treballar.

DRET CIVIL

 • Reclamacions de quantitat
 • Reclamacions davant asseguradores
 • Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal
 • Comunitats de propietaris
 • Resolució de contractes
 • Dret de família (separació, divorci, liquidació de règim econòmic matrimonial, etc.)
 • Condicions generals de contractació
 • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual
 • Drets de propietat intel·lectual
 • Protecció de dades personals
 • Expedients de domini

DRET BANCARI

 • Contractes bancaris
 • Negociacions bancàries (Dació en pagament, quitances, carències, etc.)
 • Clàusules abusives
 • Hipoteques Multidivisa
 • Participacions preferents
 • Obligacions subordinades
 • Bons convertibles
 • Swaps (permutes financeres)
 • Clàusules sòl i sostre
 • Warrants Hedgefunds

INSOLVÈNCIES I PROCEDIMENTS CONCURSALS

 • Negociacions amb creditors
 • Reestructuració empresarial
 • Concursos de creditors
 • Defensa de deutors i creditors
 • Acords extrajudicials de pagament

SOCIETATS MERCANTILS

 • Constitució de societats
 • Societats familiars
 • Pactes parasocials
 • Duediligence
 • Secretaries de consells d’administració
 • Assessorament al consell d’administració
 • Operacions societàries (augment de capital, reducció de capital, etc.)
 • Fusions i adquisicions
 • Assessorament a inversions, entrades i sortides de capital
 • Compravendes d’empreses
 • Liquidació i dissolució de societats
 • Agrupacions d’interès econòmic
 • Comunitats de béns
 • Cooperatives
 • Unions Temporals d’empreses
 • Societats professionals

CONTRACTES MERCANTILS

 • Contractació nacional i internacional (Compravendes, etc)
 • Joint-venture
 • Societat civil
 • Comunitat de béns
 • Préstec mercantil
 • Execució d’obres i prestació de serveis
 • Comissió, Agència, distribució
 • Franquícies
 • Contractes bancaris
 • Comerç electrònic

SUCCESSIONS HEREDITÀRIES

 • Testaments
 • Substitucions hereditàries
 • Successió intestada
 • Marmessors
 • Acceptació i repudiació de l’herència
 • Comunitat hereditària, partició i col·lació
 • Llegats
 • Pactes successoris
 • Legítimes
 • Quarta vidual
 • Protecció del dret hereditari

PROCEDIMENTS JUDICIALS

 • Judici ordinari
 • Judici verbal
 • Procediments monitoris
 • Procediments executius
 • Recursos davant qualsevol instància
 • Mesures cautelars
 • Processos especials
 • Processos arbitrals

INTERMEDIACIÓ PROFESSIONAL DE COMPRAVENDA D’ACTIUS

 • Actius en cartera per a la seva venda
 • Clients compradors d’actius
 • Due diligence
 • Assessorament jurídic de tot el procés de compravenda